Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe

Największe zagrożenie pożarowe występuje w miesiącach wiosennych po zejściu pokrywy śnieżnej a przed rozwojem roślinności zielnej. Ten okres przypada na koniec marca i pierwszą połowę kwietnia, ponieważ w lesie znajduje się dużo łatwopalnych materiałów takich jak: pozostałości poeksploatacyjne, chrust, sucha roślinność. Drugi okres o zwiększonej palności występuje w okresie długotrwałej suszy. Lokalnie duże zagrożenie może występować w sezonie letnim i jesiennym, kiedy występuje zwiększona penetracja lasów przez ludność zbierającą owoce runa leśnego.

Zwalczanie i zapobieganie powstawaniu pożarów

W ramach nadleśnictwa, system alarmowania i powiadamiania o powstałych pożarach opiera się:
1. Na dyżurach przeciwpożarowych pełnionych w biurze Nadleśnictwa w dni wolne od pracy, powiadamianie telefoniczne.
2. W okresach silnych zagrożeń pożarowych, tereny leśne patrolowane są przez powoływane zarządzeniem Nadleśniczego patrole naziemne, wyposażone w środki łączności oraz podręczny sprzęt przeciwpożarowy.
3. W wyjątkowo suchych okresach, lasy Nadleśnictwa patrolowane są przez samoloty będące w dyspozycji RDLP w Lublinie.
 
Środki łączności

Łączność w Nadleśnictwie opiera się na sieci telefonów stacjonarnych i komórkowych.
 
Zaopatrzenie wodne

Na terenie nadleśnictwa znajduje się 2 punkty czerpania wody oraz bardzo dobrze rozwinięta sieć hydrantowa, która swoim zasięgiem obejmuje całą powierzchnię Nadleśnictwa. Spełniony jest warunek dla lasów III kategorii zagrożenia pożarowego.

 
Dostępność terenów leśnych

Skuteczność działań gaśniczych warunkuje także stan dróg. Dostępność terenów leśnych ocenia się jako średnią. Sieć dróg dostępnych dla pojazdów bojowych w każdych warunkach atmosferycznych stanowią drogi o nawierzchni ulepszonej poprzez położenie warstwy żwirowej lub bitumicznej – są to najczęściej drogi publiczne. Umożliwiają one dojazd do lub w pobliże wszystkich kompleksów leśnych. Drogi te spełniają parametry techniczno-eksploatacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzupełnieniem tych dróg stanowi sieć dróg leśnych tzw. dojazdy pożarowe o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, częściowo profilowanych, na których jednak ruch samochodowy może być utrudniony przy złych warunkach atmosferycznych. Drogi te w większości wymagają remontów i modernizacji w celu zapewnienia ciągłego dostępu do kompleksów leśnych. Sieć dróg publicznych uwidoczniona jest na wszystkich mapach tego obszaru oraz na mapie ochrony przeciwpożarowej w skali 1 : 50 000 sporządzonej dla całego Nadleśnictwa.

Aktualny stan zagrożenia pożarowego dla Nadleśnictwa można sprawdzić klikając na link:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=67