Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z art. 5. 1 Ustawy o lasach z 28 września 1991 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, położonymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Strzelce prowadzą następujący starostowie:

  1. Starosta Chełmski
  2. Starosta Hrubieszowski
  3. Starosta Zamojski

Jednocześnie informujemy, że powierzchnia lasów na dzień 01.01.2015 r., niestanowiących własności Skarbu Państwa, a jedynie będących w zasięgu Nadleśnictwa Strzelce wynosi 2706,41 ha.

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.
Do obowiązków właściciela należy w szczególności:

- ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
- wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub odpowiednimi decyzjami;
- pielęgnowanie i ochrona lasu.