Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2022 r. (według stanu na 31.12.2022 r.)

a) zapas grubizny brutto - 3529,65 tys. m3

b) powierzchnia odnowień i zalesień - 111,49 ha

c) powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku - Link

d) pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 • nasion - 9021 kg
 • zwierzyny - 0
 • stroiszu - 0
 • choinek - 53 szt.

e) produkcja sadzonek - 1259,85 tys. szt.

f) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0 ha

g) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

h) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 62

i) ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF:

 • obszary chronione w rezerwatach - 108,7 ha
 • obszary chronione w parkach krajobrazowych - 8505,29 ha
 • ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 2885,77 ha
 • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie - 0
 • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące  - 156,50 ha
 • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - 1892,05 ha
 • lasy wodochronne  - 1192,10 ha
 • lasy glebochronne - 255,55 ha
 • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 125,14 ha

j) koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 21956,3 tys. zł

k) pozyskanie drewna ogółem - 73,86 tys. m3

l) wielkość zatrudnienia - 49 etatów