Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Odnowienia i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia.
Nadleśnictwo Strzelce średniorocznie odnawia i zalesia około 130 ha gruntów leśnych oraz nieleśnych. Gross stanowią tu odnowienia powierzchni leśnych, zaś średnioroczne zalesienia gruntów porolnych - nieleśnych, ujęte w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości 1993 – 2020 wykonywane są na powierzchni przeciętnie około 15 ha. Wykonywane są także poprawki i uzupełnienia w istniejących, założonych (nasadzonych) uprawach ( nowe nasadzenia sadzonek w miejscach wypadów sadzonek -pojedynczych, grupowych, niekiedy kępowych) – średnioroczna, powierzchnia poprawek i uzupełnień wynosi 6 ha.

Pielęgnowanie upraw i młodników.
Średniorocznie nadleśnictwo wykonuje pielęgnowanie sadzonek w nasadzonych, młodych, uprawach na powierzchni średniorocznie 355 ha oraz drzewek starszych w nasadzonych starszych uprawach – tzw. młodnikach, na powierzchni średniorocznie 83 ha.


 
           Uprawa dęba (fot. J. Kaczyński)              Uszkodzenia od śniegu (fot. J. Kaczyński)

Produkcja sadzonek drzew i krzewów gatunków lasotwórczych oraz sadzonek drzew i krzewów gatunków ozdobnych prowadzona jest w szkółkach leśnych. Posiadana baza nasienna, a mianowicie drzewostany nasienne wyłączone i drzewostany nasienne gospodarcze, zapewnia odpowiednią ilość nasion podstawowych gatunków drzew i krzewów do produkcji sadzonek na potrzeby własne i odbiorców indywidualnych. Gatunki takie, jak modrzew, świerk i buk, nadleśnictwo sprowadza z zewnątrz – z innych nadleśnictw RDLP – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi warunków przenoszenia nasion i produkcji sadzonek.
Na nieznaczna skalę (uwarunkowaną potrzebami rynku lokalnego) hoduje się również rośliny ozdobne.
Materiał sadzeniowy produkowany jest w dwóch technologiach:
- z odkrytym systemem korzeniowym - pow. produkcyjna 6,70 ha,
- z zakrytym systemem korzeniowym w warunkach kontrolowanych (produkcja specjalistyczna) - pow. produkcyjna 0,30 ha.

 

  Dąb szypułkowy (fot. J. Kaczyński)                          Jawor (fot. J. Kaczyński)


                    
                                    Sadzonki w warunkach kontrolowanych (fot. J. Kaczyński)


                   
                                        Dąb w kontenerach (fot. J. Kaczyński)


                   
                                               Sosenki - wschody (fot. J. Kaczyński)


Nasiennictwo i selekcja drzewostanów i drzew leśnych, zachowanie leśnych zasobów genowych.
Stanowiące gross składu gatunkowego drzewostanów nadleśnictwa dęby szypułkowy i bezszypułkowy zaliczony jest do najlepszych proweniencji krajowych. Stąd też duża stosunkowo powierzchnia wysokiej jakości, cennych, uznanych drzewostanów nasiennych wyłączonych oraz cennych drzewostanów gospodarczych nasiennych, a także znaczna ilość wyjątkowo cennych, pojedynczych  egzemplarzy drzew – tak zwanych drzew doborowych.

Wyłączone drzewostany nasienne.
Powierzchnia wyłączonych drzewostanów nasiennych dębowych, sosnowych i brzozowych wynosi łącznie 99,35 ha, w tym dębowych 79,45 ha, brzozowych - 11,00 ha i sosnowych, z udziałem modrzewia europejskiego - 8,90 ha.

Gospodarcze drzewostany nasienne.
Powierzchnia gospodarczych drzewostanów nasiennych dębowych, sosnowych, brzozowych, olchowych i jesionowych wynosi łącznie 300,55 ha, w tym olchowych -12,96 ha, dębowych-117,79 ha, jesionowych - 10,96 ha, brzozowych- 29,32 ha. W celu uzupełnienia i powiększenia bazy nasiennej wytypowano do uznania, za gospodarcze nasienne, drzewostany z udziałem: klonu zwyczajnego, jaworu, graba oraz lipy drobnolistnej i wielkolistnej.

Drzewa o wyjątkowej jakości technicznej i genetycznej - drzewa doborowe.
W drzewostanach nadleśnictwa uznano za wyjątkowo cenne technicznie i genetycznie, 43 egzemplarze drzew dębu szypułkowego, sosny pospolitej, modrzewia europejskiego, brzozy brodawkowatej i czereśni ptasiej.


                                   
                                                 Drzewo doborowe (fot. J. Kaczyński)

                 
                                
                                                           WDN Db (fot. J. Kaczyński)


                             
                                                    Szczep dębu (fot. J. Kaczyński)