Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Obszary sieci Natura 2000 występujące na obszarze Nadleśnictwa Strzelce bogate są w florę i faunę unikalną na skalę europejską.

Specjalny Obszar ochrony - PLH 060032 Poleska Dolina Bugu – Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 roku jako OZW, oczekujący na akceptację KE. Powierzchnia całego obszaru wynosi 8 173,3 ha, z czego w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce 25,39 ha. Obszar położony jest w dolinie rzeki Bug, przepływającej przez Polesie Zachodnie, w rejonie miejscowości Skryhiczyn, Husynne,, Hniszów, Stulno, Dołhobrody i Jabłeczna.

 
Specjalny Obszar Ochrony – PLH 060035 Zachodniowołyńska Dolina Bugu – Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 roku jako OZW, oczekujący na akceptację KE. Obszar o łącznej powierzchni 1556,1 ha z czego w zarządzie Nadleśnictwa Strzelce 120,39 ha. Obszar położony jest w dolinie rzeki Bug, przepływającej przez Polesie Zachodnie w rejonie miejscowości Skryhiczyn, Husynne, Hniszów, Stulno, Dołhobrody i Jabłęczna. W dnie doliny występuje mozaika wielogatunkowych, ekstensywnie użytkowanych łąk, zmienno-wilgotnych trzęślicowych, lokalnie użytkowanych łąk kalcyfilnych oraz zarośla i płaty lasów łęgowych.
 


Obszar Specjalnej Ochrony – PLB 060003 Dolina Środkowego Bugu – Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r., Dz. U. nr 229, 2313. Jest to obszar o powierzchni 25 732,7 ha w gminach Kodeń, Sławatycze, Terespol, Dorohusk, Dubienka, Ruda Huta, Mircze, Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów Hanna, Włodawa, Wola Uhruska. W zarządzie Nadleśnictwa Strzelce zajmuje obszar 208,15 ha. Obszar ten obejmuje 2 lewobrzeżne fragmenty doliny Bugu na odcinku, gdzie rzeka ta przepływa przez Wyżynę Zachodniowołyńską: południowy fragment znajduje się w rejonie Kryłowa, a północny w rejonie Czumowa. Występuje tu 7 zidentyfikowanych rodzajów siedlisk przyrodniczych, poznano 176 gatunków ryjkowców, występuje tu jedno z dwóch znanych w Polsce stanowisk żmijowca czerwonego, 14 gatunków zwierząt z Załącznika II.

 
Obszar Specjalnej Ochrony - PLB 060007 Lasy Strzeleckie – Obszar powołany Rozporządzeniem Ministra Środowiska dnia 21.07.2004 r., Dz. U nr 229, poz. 2313. Zajmuje powierzchnię 8 749,4 ha na terenie gmin Białopole, Dubienka, Horodło i Hrubieszów. W zarządzie Nadleśnictwa Strzelce obejmuje obszar 7997 ha. Jest to obszar położony w pobliżu granicy polsko – ukraińskiej, między Bugiem a Wełnianką. Fragmenty ostoi są silnie podtopione. Dominują drzewostany dębowo – grabowe. W granicach ostoi występują gatunki ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej oraz 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Wartość przyrodnicza i znaczenie Lasów Strzeleckich pod względem ornitologicznym (ostoja ptasia o randze europejskiej E 69).

 
Specjalny Obszar Ochrony – PLH 060099 Uroczyska Lasów Strzeleckich – Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 roku jako OZW, oczekujący na akceptację KE. Zajmuje powierzchnię 3598,6 ha i składa się z dwóch części. Mniejszej o pow. 497 ha w północnej części kompleksu obejmującej również fragment łąk z doliny rzeki Wełnianki. Druga część ostoi, o powierzchni ok. 3101.6 ha, obejmuje południowo zachodni fragment kompleksu leśnego z sąsiadującymi obszarami łąkowymi w dolinie rzeki Ubrodowicy. W zarządzie Nadleśnictwa Strzelce Zajmuje powierzchnię 2990,69 ha. Obszar położony jest w południowej części obniżenia Dubienki w sąsiedztwie doliny Bugu, obejmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty kompleksu leśnego Lasów Strzeleckich wraz z przylegającymi terenami łąkowymi. Na obszarze występują typy siedlisk wymienionych z Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, lęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Na terenie obszaru znajduje się ponadto zatwierdzona strefa ochronna ciemiężycy czarnej – jest to gatunek wg Polskiej Czerwonej księgi Roślin w Polsce krytycznie zagrożony.

 

Specjalny Obszar Ochrony - PLH 060058 Dolina Wolicy - Obszar zatwierdzony jako OZW przez Komisję Europejską w marcu 2011 roku. Powierzchnia całkowita obszaru wynosi 938,28 ha; w zarządzie Nadleśnictwa - 1,87 ha. Na terenie obszaru stwierdzono występowanie czterech typów siedlisk z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej oraz trzech gatunków zwierząt i jednego gatunku roślin z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej. Na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych i przedmiotów ochrony gatunkowej.